Motie: Lobby F35

MOTIE: LOBBY F35

Initiatiefnemer: Groen Links

Mede-indiener(s):

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 1 november 2018, ter
behandeling van de Programmabegroting 2019,

Constateert:

 • Dat de aanleg van de fiets snelweg de F35 in Twente erg lang duurt en zelfs
  stagneert;
 • Er delen af zijn maar ook grote stukken nog ontbreken;
 • Het te realiseren tracé niet meer duidelijk is;
 • Er te weinig geld in de begroting wordt vrijgemaakt om in Almelo de F35 binnen
  afzienbare tijd te kunnen afronden;

Overwegende dat

 • De provincie en de gemeenten enthousiast aan het project zijn begonnen;
 • Er door o.a. de financiële crisis te weinig middelen waren;
 • Er discussie is over het te volgen tracé en de daarvoor benodigde `kunstwerken`;
 • Er een gemeenschappelijke Lobby is om de A1 te verbreden;
 • Een soortgelijke lobby ook haar werk kan doen voor de realisatie van de F35 in
  Twente.

Verzoekt het college

 • te onderzoeken op welke wijze een succesvolle lobby gestart kan worden om meer
  financiën te verkrijgen voor het realiseren van de F35 in Almelo en Twente;
 • dit actief op te pakken samen met andere Twentse gemeenten.

 

en gaat over tot de orde van de dag.