Verslag ledenbijeenkomst 2018

21-02-2018

Fietsersbond afd. Almelo / Wierden

Verslag ledenbijeenkomst woensdag 21 februari in de meridiaan te Almelo. Aanwezig:

Aan de orde zijn gebracht:

  1. Opening: Voorzitter Anneke opent de bijeenkomst en heet iedereen, leden van de fietsersbond en andere belangstellenden welkom. Doel van de avond is voor de pauze de in 2017 verrichte activiteiten toe te lichten, vragen te beantwoorden en na de pauze met elkaar te praten over de plannen v oor 2018. Ook worden mensen uitgenodigd om zich in te zetten voor het werk van de Fietsersbond.
  2. Aan de hand van een PowerPoint presentatie geeft Anneke een toelichting op de activiteiten en de resultaten van de Fietsersbond in 2017. Na de presentatie is er een opsomming van de vaste jaarzaken: Twee maal per jaar overleg met de verkeersambtenaar; het bijwonen en inspreken op het politiek beraad en het bijwonen van vergaderingen van de Gemeenteraad. Deelnemen aan middenstands – en bewonersoverleg om de belangen van fietsers te behartigen. Regionaal en provinciaals overleg met andere afdelingen van de fietsersbond. Bijwonen van bijeenkomst van het landelijk bureau en de fietsacademie. Na deze uitleg zijn er vragen om nadere toelichting en uitleg beantwoord en zijn aanvullende opmerkingen gemaakt. Als het om het melden van nieuwe knelpunten ging zijn deze verwezen naar na de pauze.
  3. Na de pauze zijn de plannen voor 2018 uitvoerig met de aanwezigen besproken. Er kwamen veel aanvullende en nieuwe knelpunten en tips aan de orde. Het overzicht hiervan is als bijlage bijgevoegd. Inmiddels hebben zich 6 personen bereid verklaard deel te nemen aan de afdelingsactiviteiten. De meldingen en tips worden meegenomen bij de planning van de afdelingsactiviteiten voor 2018. Afgesproken is dat er via de website, Facebook en e-mail, regelmatig informatie wordt verstrekte over de voortgang van de genoemde knelpunten en tips.